Wat is Karate?

KARATE

Karate of karate-do (空手道 of 唐手道) is een zelfverdedigingskunst en vechtsport afkomstig uit Okinawa, Japan.

Een beoefenaar van karate heet een karateka. Karate komt van de Japanse woorden (kanji) kara (空) te (手), wat “lege hand” betekent. De volledige naam is karate-dõ, hierbij wordt naast de kanji voor karate (空手) ook de kanji do (道) gebruikt. Do kan worden vertaald als “(leer)weg, (les)pad, route, lering, reis”.


Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan karate omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basisoefeningen), kata en kumite. De beoefenaars van Shotokan karate hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie.

VERSCHILLENDE ONDERDELEN

KIHON

Alleen en met partner technieken aanleren op de juiste wijze volgens de karaté do met snelheid en kracht lettende op de houding

KATA

Aanleren van een denkbeeldig gevecht tussen 1 of meerdere partners (hier wordt gewerkt aan snelheid-kracht-ademhaling-zelfbeheersing en goede technieken)

KUMITE

Op een speelse manier met bescherming aanleren van een gevecht met partner (aandacht aan conditie – controle en respect voor elkaar)

GESCHIEDENIS

De oorsprong van het ongewapend vechten in Zuid-Oost Azië situeert zichvoor onze tijdrekening in het huidige Indië. De rondtrekkendeZenboeddhistische priesters dienden zich tegen struikrovers te verdedigenen observeerden hiervoor de aanvals- en verdedigingsbewegingen vandieren. Omstreeks 500 na Christus trekt Bodhidarma (Daruma) naar deprovincie Henan in het huidige China waar hij in de Shaolin tempel zijnkennis ter beschikking stelde van de monniken. Deze gevechtskunst staatbekend onder de naam Kempo. Van hieruit zou de kunst zich verspreidenover heel China en tevens naar Korea en Japan.


Het karate zoals wij dit nu kennen kwam op het Japanse eiland Okinawatot stand eind 18e eeuw. De uit China afkomstige technieken werden ergecombineerd met de lokale systemen van ongewapend vechten. De driebelangrijkste strekkingen waren Naha-te, Tomari-te en Shuri-te. In hetbegin van de 20e eeuw catalogeerde men al deze stijlen onder de noemer Kara-te.


De vader van het huidige Karate is zonder twijfel Gichin Funakoshi. Hij bestudeerde de belangrijkste stijlen en systematiseerde hieruit zijn Shotokan-Karate. Deze stijl wordt gekenmerkt door voornamelijk rechtlijnige technieken.


In 1922 werd Funakoshi, uitgenodigd om in Tokio demonstraties te geven van zijn Karate. Hij zal er tot zijn dood in 1957 verblijven.


Een andere belangrijke grootmeester uit Okinawa, Chojun Mijagi, verzamelde vooral technieken van Chinese oorsprong. Zijn voornamelijk uit cirkelvormige technieken bestaande Karate noemde hij Goju-Ryu. Zijn opvolger Gogen Yamaguchi ('de kat') zal de stijl op het Japanse vastelandbekend maken.